Bestuur december 2015

1 december 2015 om 13:30 uur in . Gepubliceerd door

In deze nieuwsbrief vanuit het bestuur onder andere aandacht voor de Algemene Ledenvergadering, onze nieuwe visie “Twellose Waterkracht”, de update van de app van zwembad De Schaeck.

Belangrijke data om te onthouden.
– De kerstvakantie is van 21 december 2015 t/m 1 januari 2016, dat betekent dat er deze dagen geen training is. De eerste training van 2016 is op 4 januari.
– Op 3 januari vindt onze Nieuwjaarsborrel plaats in De Schaeck.

Overlijden Loek Pijnappel
Zoals eerder naar jullie allemaal gecommuniceerd is op 10 november jongstleden Loek Pijnappel plotseling overleden bij een ongeluk. Loek was een zeer gewaardeerd en actief lid binnen onze vereniging: W-official, sponsor maar vooral vele jaren spelend met zijn vrienden in Heren 4. Wij kennen Loek als een warm sociaal persoon die midden in het leven stond, we zullen hem zeer missen, maar nooit vergeten, binnen de vereniging.

Namens de vereniging wensen wij zijn vrouw Sylvia en dochter Joyce en Jill, evenals familie, vrienden en Heren 4 nogmaals heel veel sterkte.

ALV
Op 21 oktober vond onze jaarlijkse ALV plaats in Hotel Restaurant Taverne te Twello. De Algemene Leden Vergadering is het moment voor onze leden om mee te praten en te beslissen over onze vereniging. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van deze avond:
– Het seizoen 2014-2015 is door Proteus goed afgesloten, onze leden hebben weer volop geparticipeerd als vrijwilliger en goed gepresteerd tijdens zwem- en waterpolowedstrijden.
– Ons ledenaantal is licht gedaald. Er wordt vanuit de commissies actie ondernomen om weer nieuwe leden te werven.
– Het bestuur wijzigt t.o.v. 2014-2015 niet en zal er ook dit seizoen als volgt uit blijven zien:
o Voorzitter: Peter Wiggers
o Secretaris: Marc de Haan
o Penningmeester: Rick van der Linde
o Leden: Hayo van Ravenswaay, Gerdien Penterman en Heleen van Bemmel

– De Vergadering heeft ermee ingestemd dat de contributie wordt verhoogt met €1,00 per lid per maand. Dit is nodig om de begroting sluitend te maken. De oorzaak zit voornamelijk in de daling in het aantal leden. Er worden dit seizoen extra kosten gemaakt vanwege de verhoogde badhuur en automatiseringsafdrachten aan de KNZB voor Sportlink. De verhoging gaat per direct in en wordt in de eerst volgende contributieheffing meegenomen.
– Anneke Karels heeft aangegeven dat zij om gezondheidsreden stopt als lid van de Zwemcommissie. Jarenlang heeft zij zich ingezet voor onze zwemafdeling en wij zijn haar hier bijzonder dankbaar voor. Ook Johan de Heer en Frank Rooyackers stoppen bij Proteus als vrijwilligers. Beide heren hebben de afgelopen jaren de Sponsorcommissie nieuw leven ingeblazen, ook hen willen we bedanken voor het moois dat ze voor Proteus hebben gerealiseerd.

Visie: Twellose Waterkracht
Tijdens de ALV hebben wij als bestuur onze nieuwe visie voor Proteus gepresenteerd. Onder de naam “Twellose Waterkracht” gaan we ons de komende jaren inzetten voor een Proteus als gezonde zwemsportvereniging, waar prestatie en plezier hand in hand gaan. Concreet gaan we ons dit seizoen (2015-2016) focussen op vier dingen:

• Code Blauw: Zwem sportief;
• Vrijwilligersmanagement;
• Aanbod;
• Communicatie.

Code Blauw: Zwem sportief
Steeds vaker komt sport negatief in het nieuws, vanwege incidenten met betrekking tot geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Als vereniging wil Proteus zich hier tegen wapenen. Naast het sportief coachen traject dat al heeft plaatsgevonden binnen de vereniging, worden ook de gedragsregels opnieuw onder de loep genomen en wordt van al het kader dat direct met jeugdleden in contact komt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Er wordt een vertrouwenspersoon aan de vereniging verbonden en straks staan er voldoende EHBO’ers tijdens de wedstrijden en trainingen aan het bad. Dit zijn eerste voorbeelden van acties die op dit thema zullen worden ondernomen.

Vrijwilligersmanagement
Proteus beschikt op het moment over ongeveer 50 structurele vrijwilligers. Het gaat daarbij om trainers, scheidsrechters, commissieleden en zwemofficials. De inzet op dit thema zal dan ook niet zijn op de kwantiteit, maar voornamelijk op de kwaliteit. Hoewel het werven van vrijwilligers een continu proces blijft, ligt de prioriteit nu meer op het verbeteren van de kwaliteit van het kader. Dit kan zijn in de vorm van cursussen, stages, opleidingen en het bijwonen van congressen. Het blijkt dat lang niet alle vrijwilligers hier op zitten te wachten, dus zal de communicatie hierover goed moeten zijn en de instap laagdrempelig. Hier zullen financiële middelen voor moeten worden vrijgemaakt.

Aanbod
Om de beide doelgroepen, zij die komen voor hun plezier en zij die komen om te presteren, te kunnen bedienen, moet er goed worden gekeken naar het huidige aanbod van de vereniging. Hierbij gaat het niet zozeer om het creëren van nieuw aanbod, maar meer over de indeling van de uren en het mogelijk extra huren van zwemwater voor de verschillende doelgroepen. Er moet hierbij ook scherp worden gekeken naar de verdeling van badwater tussen de twee sporttakken die bij onze vereniging zijn ondergebracht.

Communicatie
Onbekend maakt onbemind. Weinig leden weten wat er op bestuurlijk niveau precies speelt binnen de vereniging. Zij zien maar weinig terug van de vele inspanningen die door het bestuur en de commissies worden geleverd. Door over te stappen op een digitale nieuwsbrief in plaats van het traditionele clubblad is een eerste stap gemaakt om de leden sneller en vaker op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen binnen de verenging. Daarnaast wordt er in de toekomst ingezet op een nieuwe website, het gebruik van sociale media en het periodiek monitoren van de tevredenheid van de leden. Ook willen we structureel met onze leden om tafel om met ze in gesprek te komen over uiteenlopende onderwerpen.

Zwembad App
Vanaf 1 december is er een update te downloaden voor de app van zwembad De Schaeck. Naast het aanbod dat zij te bieden hebben, heeft onze vereniging nu ook een plekje gekregen binnen de app. Hier is wat basis informatie over onze vereniging te vinden. Op die manier hopen we onze vereniging op een nieuwe manier onder de aandacht te brengen.

Jubileum commissie
Proteus is op 12 september 1968 opgericht, in 2018 is dat 50 jaar geleden. Dit willen wij als bestuur graag met jullie en onze oud-leden vieren. Omdat het organiseren van een jubileum veel tijd kost willen we hier op tijd mee beginnen. Daarom willen wij graag een jubileum commissie samenstellen die dit feestje voor kunnen bereiden. Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te werken, stuur dan een berichtje naar voorzitter@proteus.nu

Wie waarvoor contacten
Er is ons ter oren gekomen dat het niet altijd zeker is waar men met welke vraag binnen onze vereniging heen kan. Vandaar even kort onze gegevens op een rijtje:

Bestuur > bestuur@proteus.nu
Heleen van Bemmel
Marc de Haan
Rick van der Linde
Gerdien Penterman
Hajo van Ravenwaay
Peter Wiggers

Ledenadministratie > ledenadministratie@proteus.nu
Rick van der Linde

Zwemcommissie > gpenterman@hotmail.com
Gerdien Penterman

Waterpolocommissie > waterpolo@proteus.nu
Gerdien Penterman
Marc Dassel
Mike Kloppenburg
Karen Verschuren
Josta Sloot
Esther Rooyackers

Miniwaterpolo > minipolo@proteus.nu
Mike Kloppenburg
Rick van der Linde

Sponsorcommissie > sponsor@proteus.nu
Hajo van Ravenswaay
Stefanna van Suijdendorp
Rick van der Linde
Jose Overmars
Marc de Haan

Activiteitencommissie > activiteiten@proteus.nu
Heleen van Bemmel
Rick van der Linde

Webmaster > webmaster@proteus.nu
Twan Csonka

Achter de schermen…
Het bestuur komt minimaal 1 keer per maand bij elkaar om te vergaderen over allerlei uiteenlopende zaken die zich binnen Proteus afspelen. Daarnaast gaan we naar verschillende bijeenkomsten binnen onze gemeente, bezoeken we conferenties van bijvoorbeeld de KNZB, organiseren we diverse activiteiten en geven we richting aan onze commissies. Maar dit gebeurt allemaal achter de schermen. In deze rubriek een kijkje in de bestuurlijke keuken van Proteus.

Afgelopen periode zijn we als bestuur druk geweest met het organiseren van de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast hebben zijn we aanwezig geweest bij een bestuurdersavond van Centraal Beheer, met onder andere een inspirerende presentatie van Olympisch gouden volleyballer Bas van der Goor. Daarnaast hebben we ons halfjaarlijkse gesprek met de ambtenaar sport van de gemeente Voorst gehad. We hebben met haar over de toekomst van sport binnen onze gemeente gepraat en de rol die Proteus hierin kan spelen. Daarnaast hebben we een overleg gehad met het management van het zwembad om de geïntensiveerde samenwerking van de afgelopen maanden te evalueren, net zo als de nieuwe badwatertemperatuur. Deze is afgelopen zomer een paar tienden naar beneden geschroefd en we hebben de gevolgen hiervan geëvalueerd.

Sportieve groeten,

Het bestuur

Peter Wiggers (voorzitter)
Marc de Haan (secretaris)
Rick van der Linde (penningmeester & ledenadministratie)
Gerdien Penterman
Hayo van Ravenswaay
Heleen van Bemmel

Als er vragen of opmerkingen zijn rondom hierboven besproken of andere onderwerpen, wil je je melden als vrijwilliger of zou je graag eens een bestuursvergadering bij willen wonen? Meld je dan bij Peter Wiggers via voorzitter@proteus.nu