menu

Privacy Statement Proteus

Twellose Zwem- & Polo Club Proteus (afgekort: TZ&PC Proteus), waarvan het zwemwater is gevestigd aan de Veenhuisweg 53, 7391 TR te Twello in de Zwembad ‘De Schaeck’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

Veenhuisweg 53

7391 TR TWello

Info@proteus.nu

www.proteus.nu

Definities

Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Bijzonder persoonsgegeven
Een persoonsgegeven dat iets zegt over iemand zijn godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of zijn gezondheid;

Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger. In dit reglement gaat het om de leden;

Wettelijk vertegenwoordiger
Indien de betrokkene de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, wordt de betrokkene vertegenwoordigd door zijn wettelijk vertegenwoordiger. Meestal zal dit een ouder zijn maar het kan hier ook gaan om een voogd;

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke stelt vast welke persoonsgegevens er verwerkt worden én wat het doel is van die verwerking. Wanneer er in dit reglement gesproken wordt over de Verantwoordelijke dan wordt daarmee het bevoegd gezag van “TZ&PC Proteus” bedoeld.

Bewerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

TZ&PC Proteus
De verantwoordelijke instelling / bevoegd gezag.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door TZ&PC Proteus verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Inschrijven ledenadministratie.
 • Eventuele deelname aan clubactiviteiten/ jeugdcommissie activiteiten.
 • Innen via automatische incasso van contributie.
 • Versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen via e-mail en uitingen via sociale media.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Proteus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de voorzitter Peter Wiggers via voorzitter@proteus.nu

Proteus zorgt ervoor dat vrijwilligers die werken met de persoonsgegevens niet meer inzage of toegang hebben dan strikt noodzakelijk nodig is voor de goede uitoefening van hun werk.

Welke gegevens worden verwerkt?

 • Voor- en achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Rekeningnummer

Deze gegevens worden gebruikt en bewaard zolang noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de benoemde doeleinden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • Sportlink wordt gebruikt voor de ledenadministratie en contributie-verwerking. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst gesloten met de KNZB.
 • Splash wordt gebruikt voor zwemwedstrijd administratie. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst gesloten met de KNZB.
 • Mailchimp wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven aan onze leden. De organisatie achter Mailchimp heeft een verwerkersovereenkomst opgenomen in de algemene voorwaarden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TZ&PC Proteus.

Vragen?
Als er nog vragen zijn na het lezen van de verklaring, kun je contact opnemen via voorzitter@proteus.nu

Wijzigingen 
Wij behouden het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.